ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 


Konspekt z zakresu systemu zarządzania jakością i środowiskiem

ZAP Sznajder Batterien S.A.Zał. 7 18.02
ważny od 08.07.2015


 

1. Informacje ogólne o Systemie Zarządzania Jakością w ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

W ZAP Sznajder Batterien S.A. wdrożony jest system zarządzania jakością w oparciu o ogólne normy w tym zakresie to jest ISO 9001:2015 oraz w oparciu o normy szczególne wymagane w dostawach dla wojsk NATO to jest w oparciu o AQAP:2016 oraz wymagane w przemyśle motoryzacyjnym to jest IATF 16949:2016. Jednostką która certyfikowała zgodność naszego systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001 AQAP 2110 jest Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, zaś certyfikacja na zgodność z IATF 16949 została przeprowadzona przez DQS Polska związaną z niemieckim DQS GmbH.
 

Norma AQAP 2110 zawiera wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji wyrobów dla wojska. Opracowanie i opublikowanie standardu AQAP przez państwa członkowskie NATO nastąpiło w wyniku rozszerzenia wymagań zawartych w normie ISO 9001 o dodatkowe wymagania systemów zaopatrywania sił zbrojnych państw członkowskich.

Korzyści wynikające z funkcjonowania w organizacji systemu zapewnienia jakości zgodnego z AQAP są następujące:

·         zwiększenie efektywności planowania jakości w procesach operacyjnych związanych z realizacją produkcji,

·         uwypuklenie celów organizacji w szczególności w zakresie potrzeb zamawiającego z sektora obronnego,

·         możliwość partnerskiej współpracy z zamawiającym i jego przedstawicielem w trakcie nadzorowania realizacji zamówienia,

·         uzyskanie odpowiedniej jakości wyrobu spełniającego określone wymagania zamawiającego,

·         uzyskanie nowych możliwości rynkowych oraz utrzymanie pozycji na rynku wyrobów obronnych w dostawach dla wojsk NATO


Norma IATF 16949 opracowana została przez wielkich producentów samochodowych tj.: Ford, General Motors, Chrysler, Volkswagen, które postawiły sobie jako cel: „...rozwój podstawowych systemów zarządzania jakością, który powinien zapewnić ustawiczne doskonalenie, przy szczególnym uwzględnieniu zapobiegania wadom i zmniejszenia rozrzutów oraz marnotrawstwa w całym łańcuchu dostawców...”.                      
Wytwórcy ci, oraz wielu innych producentów samochodowych wymagają od swoich dostawców spełnienia wymagań tych norm, i dlatego jest to takie ważne dla każdego dostawcy, aby posiadać odpowiedni certyfikat i mieć otwarta drogę na silnie konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym.

 

W niniejszych normach ISO 9001, AQAP 2110, oraz IATF 16949 przyjmuje się podejście procesowe, które jest wykorzystaniem systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnym oddziaływaniem między tymi procesami
i zarządzanie nimi.


Sieć procesów w ZAP Sznajder Batterien S.A.:

Sieć procesów


Zastosowanie takiego podejścia w systemie zarządzania podkreśla znaczenie zrozumienia i spełnienia wymagań, potrzeby rozpatrywania procesów w kategoriach wartości dodanej, otrzymywania wyników dotyczących funkcjonowania i skuteczności procesu oraz ciągłego doskonalenia procesów na podstawie obiektywnego pomiaru. Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemów jakości to między innymi:
 • zmniejszenie kosztów i zapewnienie określonej jakości produktów
 • uznanie u klientów i wzrost ich zaufania do przedsiębiorstwa
 • poprawa renomy firmy
 • wypracowanie czytelnej struktury organizacyjnej w zakresie odpowiedzialności za wyrób
 • przejrzystość procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie, uporządkowanie całego obszaru zarządzania, uregulowanie granic zadań, jasne kompetencje i odpowiedzialności.

2. Informacje ogólne o Systemie Zarządzania Środowiskowego

Z Systemem Zarządzania Jakością powiązany jest System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2015 na zgodność z którą spółka uzyskała certyfikat. Jednostką która certyfikowała system zarządzania środowiskowego jest Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Norma ISO 14001:2015 służy do stosowania w przedsiębiorstwach w celu skutecznego zarządzania środowiskiem, oraz wspomaga osiąganie przez przedsiębiorstwo celów środowiskowych i finansowych. Nadrzędnym celem normy jest pomoc w ochronie środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom w równowadze z potrzebami socjoekonomicznymi. Norma zawiera jedynie te elementy Systemu Zarządzania Środowiskiem, które mogą być auditowane w celu certyfikacji. Korzyści z certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskiem:
 • zwiększenie kredytu zaufania opinii publicznej i urzędów do firmy stosującej "prawo ekologiczne"
 • możliwość ubezpieczenia się od ryzyka ekologicznego
 • pozytywne postrzeganie firmy jako stabilnej na rynku
 • bezpieczeństwo prawne firmy, stymulujące identyfikowanie się pracowników ze swoją firmą
 • minimalizowanie sytuacji awaryjnych w firmie poprzez stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w sposób celowy, zorganizowany i ekonomiczny.

3. Niezbędne elementy systemu które powinny znać osoby pracujące dla organizacji lub w jej imieniu

Polityka jakości i polityka środowiskowa, oraz wg potrzeb: procedury i wymagania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego zgodne z normami ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, IATF 16949:2016 oraz ISO 14001:2015.

Zgodność z polityką jakości jest wyznacznikiem realizacji zawartych w niej postanowień, w szczególności zobowiązania do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz zapewnienia rozwoju firmy, a także ciągłego doskonalenia naszych wyrobów i metod ich wytwarzania które jest podstawą do ustanowienia
i realizacji celów dotyczących jakości

Zgodność z polityką środowiskową zapewnia realizację zobowiązania do poszanowania środowiska naturalnego poprzez zapobieganie jego zanieczyszczeniom, do stosowania obowiązującego stanu prawnego, oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego m.in. poprzez tworzenie i realizację celów i zadań służących ochronie środowiska

Aspekty środowiskowe, czyli elementy działań organizacji, jej wyrobów lub usług, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem mające znaczący wpływ na środowisko naturalne są identyfikowane w obszarze oddziaływania firmy i określane w procesie analizy ciągłej. Głównym czynnikiem wywierającym korzystny wpływ na środowisko naturalne jest nadzór ogólnoorganizacyjny nad aspektami środowiskowymi, duże znaczenie na osiąganie takiego wpływu ma też doskonalenie indywidualnego działania pracowników wg właściwości stanowiska pracy, a dla osób z zewnątrz działania zgodne z aktualnymi przepisami prawa
i innymi normatywami

Zadania i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności z wymaganiami systemu zarządzania jakością
i środowiskiem są opisane wg właściwości stanowiska pracy w procedurach i odpowiednich instrukcjach stanowiskowych, dla osób z zewnątrz wyznacznikiem zadań są działania zgodne z określonymi dla nich wymaganiami, zaś odpowiedzialności są determinowane poprzez umowy szczególne oraz ogólne akty prawne

Każde działanie pracownika lub osoby z zewnątrz jest istotne i ważne ponieważ oddziałuje na właściwe im procesy i w konsekwencji na wyrób gotowy jako docelowy element powiązań procesowych a pośrednio także na środowisko naturalne

Potencjalne konsekwencje zaniedbania odpowiedzialności pracowników lub osób z zewnątrz, bądź odstępstwa od ustalonych procedur, instrukcji mają negatywny wpływ na:
 • o efektywność właściwego procesu i procesów powiązanych, zaś w procesach produkcyjnych na jakość wyrobu poprzez zwiększenie liczby półfabrykatów lub wyrobów gotowych niespełniających wymagań co może się ujawnić na którymś z etapów produkcji lub w wyniku reklamacji wyrobu gotowego,
 • o na środowisko naturalne poprzez pogorszenie wyników badań emisji do powietrza, ścieków, hałasu zewnętrznego i innych
Sposoby reagowania w przypadku wystąpienia potencjalnych wad na danym stanowisku są opisane w odpowiedniej procedurze, jednakże zarówno dla pracowników jak i dla osób z zewnątrz pierwszym krokiem jest zaprzestanie działania niezgodnego oraz poinformowanie o wystąpieniu niezgodności.

Znaczące aspekty środowiskowe w ZAP Sznajder Batterien S.A.:


4. Polityka jakości i polityka środowiskowa

5. Informacje ogólne o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy

Wszystkie osoby które podejmują pracę na terenie ZAP Sznajder Batterien S.A. powinny odbyć szkolenie z zakresu BHP.
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Podstawowe uwarunkowania BHP:


Zarys szkolenia:
 1. Ogólne przepisy BHP
 2. Obowiązki w razie pożaru
 3. Pierwsza pomoc w razie wypadku
 4. Ochrona środowiska
 5. Główne zagrożenia występujące w ZAP Sznajder Batterien S.A.

Główne zagrożenia występujące w ZAP Sznajder Batterien S.A.:


Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem pracy przez pracownika w zakładzie. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji oraz środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Program szkolenia dla osób pracujacych na tarenie ZAP Sznajder Batterien S.A. w postaci instruktażu szczegółowego jest opracowany i aktualizowany przez specjalistę ds. BHP.


Opracował: Robert Styszko - Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Środowiskem    
Zatwierdził: Krzysztof Jaśpiński - Dyrektor ds. Produkcji i Utrzymania Ruchu