ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Budowa hali produkcyjnej 05.05.2009

1.    Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.    Przedmiot i zakres zamówienia:
Budowa hali produkcyjnej o pow. Ok. 1.440 m2 o wysokości 11,98 m/10,02 m wraz z zabudową towarzyszącą wg projektu architektoniczno-budowlanego. Konstrukcja budynku: szkieletowa, konstrukcja dachu: z drewna klejonego.

Miejsce realizacji zamówienia: Korsze ul. Wojska Polskiego 50

3.    Termin wykonania zamówienia:
30.06.2010 r.

4.    Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Tak

5.    Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 5.06.2009 r.
do godz. 9.00

6.    Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 5.06.2009 r. o godz. 11.00

7.    Kryteria oceny ofert:
cena 80%, termin realizacji - 20%,

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)
9.    Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.   Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent. Z projektem można się zapoznać , po wcześniejszej awizacji, w siedzibie Spółki tel.  (022) 723 77 11 .

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Budowa hali produkcyjnej”
Wszystkie podstawowe materiały  przewidziane do realizacji zamówienia muszą spełniać obowiązujące normy oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich jakość.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl.

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Robert Kukuła tel.  0 600 060 070 , e-mail: r-kukula@zap.pl

12.    Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.