ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Dostawa i montaż suwnicy 05.01.2010

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Dostawa i montaż suwnicy o udźwigu 3,2 tony, szerokości  belki nośnej 15,5 m i długości toru jezdnego 36 m zlokalizowanej w hali kotłów rafinacyjnych do produkcji ołowiu.

3.      Termin wykonania zamówienia:
30.04.2010 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 29.01.2010 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 29.01.2010 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena 80%, doświadczenie 20%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)

9.     Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.    Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.

Miejsce dostawy – Oddział Produkcyjny Zamawiającego w Korszach (pow. Kętrzyn). Z planem usytuowania urządzenia w istniejącej hali produkcyjnej można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszej awizacji pod nr telefonu 22/723 7711.

Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - dostawa suwnicy”
Do oferty powinna być dołączona lista referencyjna podobnych urządzeń, które oferent dostarczył i uruchomił u innych klientów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na stronie internetowej www.zap.pl

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.    Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.