ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Dostawa maszyn i urządzeń 10.06.2008

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Dostawa instalacji do recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych o zdolności przerobowej 11 tys. ton w roku i zdolności produkcji ołowiu i jego stopów w ilości 6 tys. ton w roku.

3.      Termin wykonania zamówienia:          
30.09.2009 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 15.07.2008 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 15.07.2008 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:

cena 70%, doświadczenie 20%, warunki płatności 10%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zmianami)
9.     Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.    Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent. Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia można uzyskać, po wcześniejszej awizacji, w sekretariacie Zarządu Spółki tel. (022) 723 77 11.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - dostawa instalacji do recyklingu zużytych akumulatorów”.
Do oferty powinna być dołączona lista referencyjna podobnych instalacji, które oferent dostarczył i uruchomił u innych klientów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.     Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.