ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Dostawa maszyn i urządzeń 3.11.2008

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Dostawa dwóch kotłów do rafinacji ołowiu o pojemności 30 t każdy

3.      Termin wykonania zamówienia:
30.09.2009 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:

Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 2.12.2008 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 2.12.2008 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena - 80%, warunki płatności - 20%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zmianami)

9.     Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.    Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją, z którą można zapoznać się po wcześniejszej awizacji pod nr telefonu 22/723 7711.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – dostawa dwóch kotłów do rafinacji ołowiu”.
Do oferty powinna być dołączona  lista referencyjna podobnych urządzeń, które oferent dostarczył i uruchomił u innych klientów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.    Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.