ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Dostawa skrzynio - palet 02.06.2009

1.    Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.    Przedmiot i zakres zamówienia:
Dostawa1.000 sztuk (±10%) skrzynio-palet wyłożonych kwasoodporną powłoką o ładowności min 700 kg  z pokrywą, oznakowanych logo zamawiającego.

3.    Termin wykonania zamówienia:
31.03.2010 r.

4.    Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.    Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 3.07.2009 r.
do godz. 9.00

6.    Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 3.07.2009 r. o godz. 11.00

7.    Kryteria oceny ofert:
cena 80%, ładowność 20%

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)
9.     Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.    Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - dostawa skrzynio - palet”.
Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia w ofercie wykazu parametrów podstawowych materiałów przewidzianych do wykonania zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl.

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Robert Kukuła tel.   0 600 060 070  , e-mail: r-kukula@zap.pl

12.    Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.