ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Dostawa wózków widłowych 19.03.2010

1. Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2. Przedmiot i zakres zamówienia:
Dostawa wózków widłowych o następujących parametrach:
  • wózek elektryczny 80V, czołowy, czterokołowy o udźwigu 2500kg/500mm z masztem TRIPLEX – sztuk 1
  • wózek elektryczny 80V, czołowy, czterokołowy o udźwigu 4000kg/500mm z masztem TRIPLEX, wykonany w wersji odlewniczej  – sztuk 1
  • wózek spalinowy LPG, czołowy, czterokołowy o udźwigu 2500kg/500mm z masztem TRIPLEX – sztuk 1
3. Termin wykonania zamówienia:          
15.12.2010 r.

4. Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5. Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 20.04.2010 r.
do godz. 9.00

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 20.04.2010 r. o godz. 11.00

7. Kryteria oceny ofert:
cena - 80%, warunki gwarancji – 20%

8. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)

9. Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10. Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
Miejsce dostawy – Oddział Produkcyjny Zamawiającego w Korszach (pow. Kętrzyn).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - dostawa wózków widłowych”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na stronie internetowej www.zap.pl

11. Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12. Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.