ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Dostawa wózka elektrycznego z obrotnicą o wysokiej wydajności przeładunkowej 18.07.2011

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Dostawa wózka elektrycznego o wysokiej wydajności przeładunkowej, w wersji odlewniczej wraz z  obrotnicą, baterią i prostownikiem – ładowarki o następujących parametrach:
- wózek elektryczny 80V, czołowy, czterokołowy o udźwigu 4000kg/500mm z masztem TRIPLEX - 1 sztuka

3.      Termin wykonania zamówienia:                        
30.09.2011 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 10.08.2011 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 10.08.2011 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena - 80%, warunki gwarancji – 20%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)

9.      Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.     Inne informacje:

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
Miejsce dostawy – Oddział Produkcyjny Zamawiającego w miejscowości Korsze (pow. Kętrzyn).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Dostawa wózka elektrycznego z obrotnicą o wysokiej wydajności przeładunkowej”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na stronie internetowej www.zap.pl .

11.     Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.     Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.