ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Prace remontowo - modernizacyjne 10.03.2009

1.    Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.    Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w istniejącym budynku warsztatowym z adaptacją pomieszczeń na zaplecze socjalno-biurowe Oddziału Produkcyjnego Spółki w Korszach pow. Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 50. Zakres prac będących przedmiotem umowy został określony w projekcie wykonawczym.

3.    Termin wykonania zamówienia:
31.12.2009 r.

4.    Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Tak

5.    Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 27.03.2009 r.
do godz. 9.00

6.    Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 27.03.2009 r. o godz. 11.00

7.    Kryteria oceny ofert:
cena 80%, doświadczenie w realizacji podobnych zadań - 20%

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)
9.     Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.    Inne informacje:

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent. Z projektem wykonawczym można się zapoznać , po wcześniejszej awizacji, w siedzibie Spółki tel.  (022) 723 77 11 .

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej istniejącego budynku przed złożeniem oferty.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - remont i modernizacja budynku warsztatowego”

Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia w ofercie wykazu parametrów podstawowych materiałów przewidzianych do wykonania zamówienia.
Do oferty powinna być dołączona  lista referencyjna podobnych zadań, które oferent dotychczas zrealizował.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl.

11. Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Robert Kukuła tel.  0 600 060 070 , e-mail: r-kukula@zap.pl

12. Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.