ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Prace remontowo - modernizacyjne 16.01.2009

1.    Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.    Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w istniejącym budynku magazynowym o pow. 1620 m2 (długość 90 m, szerokość 18 m i wysokość 8 m) w celu adaptacji tego budynku dla celów produkcji i magazynowania.

Miejsce realizacji zamówienia: Korsze pow. Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 50.
Wyszczególnienie prac będących przedmiotem przetargu:
  • obudowanie hali nową płytą warstwową z wypełnieniem poliuretanowym o grubości min. 80 mm (po uprzednim demontażu starych płyt)
  • wykonanie świetlika kalenicowego o pow. 120 m2
  • kompleksowe wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich
  • wykonanie kanalizacji liniowej
  • wykonanie posadzki betonowej o pow. 1600 m2 z betonu B-30 na istniejącym starym podkładzie betonowym
3.    Termin wykonania zamówienia:
30.07.2009 r.

4.    Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Tak

5.    Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 30.01.2009 r.
do godz. 9.00

6.    Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 30.01.2009 r. o godz. 11.00

7.    Kryteria oceny ofert:
cena 60%, doświadczenie w realizacji podobnych zadań - 20%, jakość materiałów do wykonania zadania – 20%

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)
9.    Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.   Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent. Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia można uzyskać, po wcześniejszej awizacji, w sekretariacie Zarządu Spółki tel.  (022) 723 77 11 .

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - budynek magazynowy”.

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej istniejącego budynku przed złożeniem oferty. Wszystkie podstawowe materiały  przewidziane do realizacji zamówienia muszą spełniać obowiązujące normy oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich jakość.

Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia w ofercie wykazu parametrów podstawowych materiałów przewidzianych do wykonania zamówienia.

Do oferty powinna być dołączona  lista referencyjna podobnych zadań, które oferent dotychczas zrealizował.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl.

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Robert Kukuła tel.  0 600 060 070 , e-mail: r-kukula@zap.pl

12.    Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.