ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Utwardzenie terenu 21.09.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie utwardzenia terenu na terenie budowy Zakładu recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz produkcji ołowiu i jego stopów w Oddziale Spółki w Korszach pow. Kętrzyn.
W zakres zamówienia wchodzi:
- ułożenie ok. 1900 m2 kostki 8 cm na powierzchni nieutwardzonej na pełnej podbudowie
- ułożenie ok. 1100 m2 kostki 8 cm na terenie utwardzonym z zastosowaniem podsypki cementowo-piaskowej oraz betonu
- ułożenie ok. 360 m2 kostki Rustical
- ułożenie kostki granitowej  na pow. ok. 45 m2 oraz kamienia na pow. ok. 450 m2
- ułożenie odpowiedniej ilości krawężników stojących oraz leżących oraz obrzeży
- wykonanie studzienek o długości 14 m wraz z pierścieniami do regulacji studni
- usunięcie starych fundamentów, asfaltu i kamieni z terenu realizacji zamówienia

3.      Termin wykonania zamówienia:        
 
15.12.2010 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:          

Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 23.10.2009 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 23.10.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena - 80%, jakość materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia - 20%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)

9.      Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.     Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – wykonanie utwardzenia terenu”.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy , z którym można się zapoznać po wcześniejszej awizacji pod nr telefonu 22/723 7711.
W ofercie należy podać rodzaj podstawowych materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na stronie internetowej www.zap.pl

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.    Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-70 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.