ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego 19.10.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie dodatkowego specjalistycznego zabezpieczenia antykorozyjnego maszyn i urządzeń technologicznych wchodzących w skład instalacji do recyklingu zużytych akumulatorów i produkcji ołowiu oraz jego stopów.

3.      Termin wykonania zamówienia:      
30.03.2010 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 20.11.2009 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 20.11.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena - 100%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)

9.      Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.     Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
Miejsce realizacji zamówienia – Korsze pow. Kętrzyn.

Z maszynami i urządzeniami podlegającymi dodatkowemu zabezpieczeniu antykorozyjnemu można zapoznać się w Oddziale Produkcyjnym Zamawiającego w Korszach po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Jaśpińskim nr tel. 0600 060 070.

Zamówienie obejmuje przygotowanie podłoża i malowanie:
  • urządzeń nie narażonych na wysoką temperaturę – farbą epoksydową o niskiej zawartości rozpuszczalnika (grubość powłoki min. 150 µm) oraz farbą nawierzchniową poliuretanową (grubość powłoki min. 71 µm)
  • urządzeń narażonych na wysoką temperaturę – farbą silikonową aluminiową (grubość powłoki  50 µm 150 )
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na stronie internetowej www.zap.pl .

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. 0 600 060 070, e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12. Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.