ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie instalacji burzowej, sanitarnej i grzewczej 31.03.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie instalacji kanalizacji burzowej i sanitarnej oraz systemu grzewczego na działce o pow. 1.5791 ha w Korszach ul. Wojska Polskiego 50 wg planu zagospodarowania terenu

3.      Termin wykonania zamówienia:
30.09.2009 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Tak

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 30.04.2009 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 30.04.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena - 80%, doświadczenie w realizacji podobnych zadań - 20%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zmianami)
9.     Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.    Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent. Z projektem zagospodarowania terenu można się zapoznać , po wcześniejszej awizacji, w siedzibie Spółki tel. (022) 723 77 11.

Wszystkie podstawowe materiały  przewidziane do realizacji zamówienia muszą spełniać obowiązujące normy oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich jakość.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – wykonanie instalacji burzowej, sanitarnej i grzewczej”.

Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia w ofercie wykazu parametrów podstawowych materiałów przewidzianych do wykonania zamówienia.
Do oferty powinna być dołączona  lista referencyjna podobnych zadań, które oferent dotychczas zrealizował.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.    Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.