ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie instalacji elektrycznych 10.09.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie instalacji elektrycznych na budowie Zakładu recyklingu zużytych akumulatorów oraz produkcji ołowiu i jego stopów w Korszach ul. Wojska Polskiego 50
  • montaż korytek kablowych
  • instalacja oświetleniowa
  • instalacja gniazdowa
  • instalacja ewakuacyjna
  • zasilanie obwodów rozdzielczych
  • instalacja przeciwoblodzeniowa
  • rozdzielnia główna TB1 i TB2
  • linia nn i SN
3.      Termin wykonania zamówienia:          
30.06.2010 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 15.10.2009 r. do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 15.10.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena 70%, doświadczenie  w realizacji podobnych zamówień - 30%,

8.      Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)
9.      Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.     Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym podstawę wydania pozwolenia na budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą na działkach 103/1, 103/2 i 20/38 obręb 2 w Korszach przy ul. Wojska Polskiego 50, z którym można zapoznać się w siedzibie Spółki po uprzedniej awizacji pod nr telefonu 022 723 77 11.

Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych podobnych zamówień.
Miejsce realizacji zamówienia: Zakład recyklingu zużytych akumulatorów oraz produkcji ołowiu w Korszach (Oddział Produkcyjny Zamawiającego).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Wykonanie instalacji elektrycznych”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl

11.     Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12. Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.