ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie instalacji gazowych 10.02.2010

1. Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2. Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie i przygotowanie do odbioru instalacji gazowych od rozdzielni głównej gazu do poszczególnych urządzeń technologicznych wchodzących w skład instalacji do recyklingu zużytych akumulatorów oraz produkcji ołowiu i jego stopów.

3. Termin wykonania zamówienia:
31.05.2010 r.

4. Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 10.03.2010 r.
do godz. 9.00

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 10.03.2010 r. o godz. 11.00

7. Kryteria oceny ofert:
cena - 100%

8.Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)

9. Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10. Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z planem uzbrojenia terenu budowy w sieć gazową, z którym można zapoznać się w siedzibie Spółki po uprzednim uzgodnieniu z p. Krzysztofem Jaśpińskim nr tel. 22 723 60 11 wew. 331.
Oferta powinna zawierać wykaz podstawowych materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia: Oddział Produkcyjny Zamawiającego w Korszach pow. Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 50.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Wykonanie instalacji gazowych”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na stronie internetowej www.zap.pl

11. Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12. Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.