ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie konstrukcji wsporczej zbiorników procesowych 22.07.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod zabudowę 5 sztuk zbiorników procesowych o pojemności od 7 m3 do 18 m3 w ciągu technologicznym instalacji do recyklingu zużytych akumulatorów oraz produkcji ołowiu i jego stopów.

3.      Termin wykonania zamówienia:
30.12.2009 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:

Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 21.08.2009 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 21.08.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena - 80%, doświadczenie w realizacji podobnych zadań - 20%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zmianami)
9.     Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.    Inne informacje:

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
Z dokumentacją techniczną dostawcy linii do recyklingu zużytych akumulatorów oraz produkcji ołowiu i jego stopów w części dotyczącej zbiorników procesowych można  się zapoznać w siedzibie Spółki tel. (022) 723 77 11.

Wszystkie podstawowe materiały  przewidziane do realizacji zamówienia muszą spełniać obowiązujące normy oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające ich jakość.

Miejsce realizacji zamówienia – Oddział Produkcyjny Spółki w Korszach (pow. Kętrzyn).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – wykonanie konstrukcji wsporczej zbiorników procesowych”.
Do oferty powinna być dołączona  lista referencyjna podobnych zadań, które oferent dotychczas zrealizował.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.     Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.