ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie ogrodzenia 30.03.2010

1. Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2. Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie ogrodzenia działki 103/1 w Korszach ul. Wojska Polskiego 50
Długość ogrodzenia – 495 m

Zakres prac:
  • rozbiórka starego ogrodzenia i skucie słupków betonowych
  • wykopy i niwelacja terenu pod ławę muru oporowego
  • wyrównanie terenu do poziomu muru oporowego
  • wykonanie muru oporowego
  • montaż ogrodzenia
3. Termin wykonania zamówienia:
15.12.2010 r.

4. Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5. Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 30.04.2010 r.
do godz. 9.00

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 30.04.2010 r. o godz. 11.00

7. Kryteria oceny ofert:
cena - 80%, jakość materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia - 20%

8. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)

9. Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10. Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – wykonanie ogrodzenia”.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy , z którym można się zapoznać po wcześniejszej awizacji pod nr telefonu 22/723 7711.

W ofercie należy podać rodzaj podstawowych materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na stronie internetowej www.zap.pl

11. Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12. Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.