ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie pokrycia dachowego 10.07.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie pokrycia dachowego hali produkcyjnej do recyklingu zużytych akumulatorów i produkcji ołowiu oraz jego stopów oraz wiat towarzyszących, z orynnowaniem, wywietrznikami oraz elementami doświetlającymi

3.      Termin wykonania zamówienia:
30.11.2009 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 14.08.2009 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 14.08.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert: 
cena - 80%, doświadczenie w realizacji podobnych zadań – 20%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zmianami).

9.       Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.     Inne informacje:

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
Łączna powierzchnia dachów będących przedmiotem zamówienia wynosi ok. 4.550 m2. Wymagane materiały: płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o grubości min. 140/100, orynnowanie – w systemie Ruukki.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, z którym można zapoznać się w siedzibie Spółki po uprzedniej awizacji pod nr telefonu 022 723 77 11.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Wykonanie pokrycia dachowego”.
Do oferty powinna być dołączona  lista referencyjna podobnych zadań, które oferent dotychczas zrealizował.
Miejsce realizacji zamówienia: Korsze pow. Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 50.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl

11.       Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. 0 600 060 070, e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.       Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.