ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie posadzki betonowej 10.08.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie posadzki betonowej o pow. ok. 4.300 m2 z betonu B-30 z ułożeniem górnej warstwy posadzki z materiału tworzącego powłokę chemoodporną na pow. ok. 1.450 m2 oraz utwardzeniem powierzchniowym pozostałych części posadzki.

3.      Termin wykonania zamówienia:
31.12.2009 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 11.09.2009 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 11.09.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert: 
cena - 70%, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień – 30%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)
9.      Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.     Inne informacje:

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, z którym można zapoznać się w siedzibie Spółki po uprzedniej awizacji pod nr telefonu 022 723 77 11.

W związku z możliwymi niewielkimi odchyleniami wymaganej powierzchni posadzek wynikającymi z możliwych zmian innych części budowlanych realizowanej inwestycji, oferent powinien podać – obok całkowitej ceny realizacji – cenę wykonania 1 m2 posadzki. Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych podobnych zamówień.

Miejsce realizacji zamówienia: Zakład recyklingu zużytych akumulatorów oraz produkcji ołowiu w Korszach (Oddział Produkcyjny Zamawiającego).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Wykonanie posadzki betonowej”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl.

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. 0 600 060 070, e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.    Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.