ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego 20.01.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Projekt architektoniczno-budowlany budynku hali produkcyjnej o pow. całkowitej 1.440 m2 w Korszach w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę

3.      Termin wykonania zamówienia:
15.05.2009 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:        
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 4.02.2009 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 4.02.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena 80%, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień - 20%,

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)

9.     Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.    Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.

Projekt należy wykonać wg założeń i opisu technicznego zadania inwestycyjnego wynikającego z dokumentu „Raport oddziaływania na środowisko dla Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego w Korszach”, z którym można się zapoznać po wcześniejszej awizacji w siedzibie Spółki (Tel. 022 723 77 11).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Projekt architektoniczno-budowlany”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:

p. Robert Kukuła tel. 0 600 060 070, e-mail: r-kukula@zap.pl

12. Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.