ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie systemu odbioru ścieków technologicznych 17.07.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie systemu odbioru ścieków technologicznych z instalacji do recyklingu zużytych akumulatorów oraz produkcji ołowiu i jego stopów.

3.      Termin wykonania zamówienia:
30.11.2009 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 21.08.2009 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 21.08.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena - 80%, doświadczenie w realizacji podobnych zadań - 20%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zmianami)
9.       Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.      Inne informacje:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.
System ma zawierać 12 ciągów odpływowych składających się z:
  • kanału szczelinowego ze spadkiem wewn. min. 1% (pocz. h = 65 mm), długość całkowita ciągu 22,4 m
  • elementu rewizyjnego usytuowanego w połowie z osadnikiem i koszem
  • wpust z odpływem DN 160 na końcu ciągu odwodnionego z osadnikiem
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Wykonanie systemu odbioru ścieków technologicznych”.

Do oferty powinna być dołączona  lista referencyjna podobnych zadań, które oferent dotychczas zrealizował.
Wymagane wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 316 – potwierdzone atestem.

Miejsce realizacji – Oddział Produkcyjny Spółki w Korszach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl.

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.     Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.