ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wykonanie zbiorników procesowych 25.08.2009

1.      Zamawiający:
ZAP Sznajder Batterien S.A., 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:
Wykonanie 12 sztuk zbiorników procesowych będących częścią składową instalacji do recyklingu zużytych akumulatorów i produkcji stopów ołowiu.

3.      Termin wykonania zamówienia:
31.12.2009 r.

4.      Dopuszczalność składania ofert częściowych:
Nie

5.      Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie Zarządu Spółki do dnia 25.09.2009 r.
do godz. 9.00

6.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna w dniu 25.09.2009 r. o godz. 11.00

7.      Kryteria oceny ofert:
cena 80%, doświadczenie 20%

8.      Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z późn. zm.)
9.     Termin związania ofertą:
60 dni od upływu terminu składania ofert

10.    Inne informacje:

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją Zamawiającego, z którą można się zapoznać w siedzibie Spółki po wcześniejszej awizacji pod numerem tel. (022) 723 77 11.

Zamówienie należy wykonać z tworzywa sztucznego odpornego na działanie kwasu siarkowego, o stężeniu do 15% w temp. otoczenia.
Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesiące.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – wykonanie zbiorników procesowych”
Do oferty powinna być dołączona lista referencyjna podobnych urządzeń, które oferent dostarczył i uruchomił u innych klientów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny, do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziałów w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy.

Wewnętrzna procedura wyboru dostawców maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne zamawiającego zamieszczona jest na na stronie internetowej www.zap.pl.

11.    Osoba upoważniona do kontaktu:

p. Krzysztof Jaśpiński tel. (022) 723 60 11 wew. 331 e-mail: k-jaspinski@zap.pl

12.     Przetarg prowadzony będzie w trybie określonym w art. 701-705 Kodeksu Cywilnego i będzie wyłączony z postanowień ustawy z 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”.