ENG | PL

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

Rok założenia 1925

 

Procedura Przetargowa 01.01.2008

1.    CEL
Celem procedury jest wybór dostawców maszyn, urządzeń, materiałów oraz wykonawców usług na cele inwestycyjne spółki

2.    PRZEDMIOT
Przedmiotem procedury jest tryb postępowania przy wyborze dostawców dla zadań inwestycyjnych w ZAP Sznajder Batterien S.A. wg procedury A lub B.

3.    ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
 • Procedura obowiązuje:
 • Procesy zarządcze
 • Procesy produkcyjne
 • Procesy wspomagające
4.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dyrektor Finansowy odpowiada za nadzór nad realizacją procedury.

Kierownik produkcji PG odpowiada za czynności wynikające z udziału w Komisji dokonującej wyboru oferty.

Specjalista ds. Technicznych odpowiada za czynności wynikające z udziału w Komisji dokonującej wyboru oferty.

5.    DEFINICJE I OZNACZENIA
A – Procedura dot. zadań inwestycyjnych, które Spółka zamierza częściowo sfinansować z dofinansowania ze środków publicznych

B – Procedura dot. zadań inwestycyjnych finansowanych bez udziału dofinansowania ze środków publicznych.

 
6.    OPIS POSTĘPOWANIA
6.1.     Procedura A
6.1.1   Wymagania przy wyborze dostawcy


1.      Ze wszystkimi dostawcami maszyn; urządzeń; materiałów i usług zawiera się umowę w formie pisemnej, a wybór tych dostawców następuje w drodze przetargu o którym mowa w art. 701 ÷ 705 KC z uwzględnieniem wymogów:
 • jawności
 • niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia
 • równego dostępu dla podmiotów ze wszystkich państw członkowskich
 • odpowiednich terminów
6.1.2  Ograniczenia prawne w wyborze dostawcy

W postępowaniu przetargowym nie mogą uczestniczyć pracownicy spółki w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art.17 ust.1 ustawy Pzp.
 
6.1.3  Ogłoszenie przetargu

1.    W celu wyboru dostawcy maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego Spółka ogłasza przetarg nieograniczony pisemny.
2.    Ogłoszenie w przetargu zamieszcza się na stronie www.zap.pl
3.    W ogłoszeniu przedstawia się:
a)    przedmiot przetargu oraz wymagane parametry techniczne i użytkowe maszyny/urządzenia
b)    termin dostawy
c)    termin składania ofert
d)    wymagania dot. przedstawienia doświadczenia w dostawie analogicznych lub podobnych maszyn/urządzeń (lista referencyjna)
e)    wymagania dot. możliwości obejrzenia analogicznej/podobnej pracującej maszyny/urządzenia przed podpisaniem umowy
f)     opis kryteriów oceny oferty, które będą decydowały o wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
g)    informacja o możliwości unieważnienia przetargu lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny – do modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu przetargowym, a także zmiany zapisów umowy
h)    informacja o trybie uzyskania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
i)      informacje o wyłączeniu przetargu z postanowień prawa zamówień publicznych
4.    Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w języku polskim i angielskim.

6.1.4   Wybór dostawcy

1.      W ciągu 2 tygodni od upływu terminu zgłaszania ofert wyboru najlepszej oferty dokonuje komisja w składzie:
 • co najmniej dwóch członków Zarządu
 • kierownik wydziału Produkcji
 • specjalista ds. technicznych
2.      Komisja dokonuje wyboru oferty biorąc pod uwagę parametry kryteriów oceny oferty wynikające z poszczególnych ofert

3.      Komisja może dokonać wyboru dostawcy również w przypadku otrzymania jednej oferty.

6.1.5  Usługi związane

1.      W przypadku gdy realizacja zadania inwestycyjnego wymaga wykonania usług zewnętrznych (budowlanych lub innych) oraz dostaw materiałów związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym – postanowienia pkt 6.1.1 ÷ 6.1.4 stosuje się odpowiednio, przy czym ogłoszenie o przetargu zamieszcza się jedynie w języku polskim oraz nie stosuje się wymagań określonych w pkt 6.1.3. 3d) i 3e)

6.1.6  Warunki dla postępowania bezprzetargowego

1.      Postanowień pkt 6.1.1 ÷ 6.1.5 nie stosuje się, gdy wysokość wynagrodzenia za wykonanie usług lub jednostkowego zamówienia jest niższa niż 14 tys EUR netto (przyjmując kurs EUR w wysokości 3,8771 PLN) – w takim przypadku wyboru dostawcy dokonuje dwóch członków Zarządu, biorąc pod uwagę oferty uzyskane w trybie bezprzetargowym.

6.2.     Procedura B
6.2.1   Wybór dostawcy


1.    Wyboru dostawców maszyn, urządzeń, materiałów oraz usług zewnętrznych dokonuje się w trybie negocjacji bez ogłoszenia – w takim przypadku wyboru dostawcy dokonuje 2-ch członków zarządu biorąc pod uwagę oferty otrzymane w trybie bezprzetargowym.
 
7         DOKUMENTY I ZAPISY
7.2      Dokumenty i zapisy wejścia