Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki ZAP Sznajder Batterien Spółka Akcyjna z siedzibą w Piastowie ul. Warszawska 47,  

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)

wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (adres: 05-820 Piastów, ul. Warszawska 47, pokój 22),

w dniach roboczych (poniedziałek-piątek), w godzinach 9.00-15.00.

 

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych.